Pork satay from Sate Babi Bawah Pohon

Pork satay from Sate Babi Bawah Pohon